ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
ریاضی
ریاضیات ملکه تمام علوم است. اگر میخواهيد شنا ياد بگيريد با شجاعت وارد آب شويد و اگر میخواهيد مسئله ها را ياد بگيريد آنها را حل نماييد.گالیله: ریاضیات زبان طبیعت است هر راه حلي كه براي مساله اي پيدا مي كنم به عنوان سر مشق به من كمك مي كند تا مساله هاي ديگر را هم به نتيجه برساند ( دكارت )من مي كوشم چنان بنويسم كه ،هر كسي كه ان را مي خواند ،بتواند به معناي دروني ان پي ببرد و سرچشمه هاي ان را پيدا كند به نحوي كه گويا ، خودش ان را يافته است ( ويليام لايبنيتز )
قالب وبلاگ قالب وبلاگ
گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان

گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان
 
این وبلاگ اولین وبلاک اختصاصی گروه درس ریاضی دوره ی راهنمایی منطقه ی جعفرآباد مغان می باشد

به وبلاگ گروه ریاضی دوره راهنمایی منطقه جعفرآباد خوش آمدید
 
نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان

بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال اول راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

اول

نوبت

دوم

شهریور

ماه

1

یادآوری،چهارعمل اصلی،بخش پذیری،مجموعه اعداد

1

5/0

5/0

2

مقسوم علیه ، مضرب ، ب.م.م ، ک.م.م

5/۲

۲5/1

۲5/1

3

توان

۷5/1

۱

۱

4

مفاهیم کسر  ، تساوی کسرها ، ساده کردن ، مقایسه

5/1

5/0

5/0

5

جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها ، مسائل کسر

2

5/1

5/1

6

نسبت وتناسب ، درصد

2

1

1

7

مفاهیم اعداد اعشاری ، جمع وتفریق و ضرب اعشاری

25/1

75/0

75/0

8

خط ، نقطه ، نیم خط  ، پاره خط اندازه گیری و مقایسه طول

۲

1

۱

9

زاویه ، مقایسه،  اندازه گیری ، زاویه متقابل به راس و زاویه مکمل و متمم

5/2

5/1

5/1

10

دایره ، رسم مثلث

5/1

25/1

25/1

11

تقسیم ، تقسیم اعشاری

-

1

1

12

مفاهیم اعداد صحیح ، مقایسه ، محور ، بردار ، قرینه

-

1

1

13

جمع اعداد صحیح

-

75/0

75/0

14

تفریق اعداد صحیح

-

75/0

75/0

15

مقدار تقریبی

-

75/0

75/0

16

آمار

-

75/0

75/0

17

تساوی مثلث ها

-

5/1

5/1

18

عمود ، عمودمنصف ، نیم ساز ، رسم زاویه مساوی

-

25/1

25/1

19

رسم و راهبرد حل مساله

۲

۲

۲

جمع نمرات

20

20

20

 

بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

اول

نوبت

دوم

شهریور

ماه

1

مجموعه

2

1

1

2

یادآوری مفاهیم عدد صحیح ، بردار ، قرینه، قرینه مجموع

5/1

-

-

3

جمع و تفریق اعداد صحیح

5/1

75/0

75/0

4

ضرب و تقسیم اعداد صحیح

5/1

75/0

75/0

5

توان

2

75/0

75/0

6

دستگاه های شمار

5/1

1

1

7

جذر

5/1

۱

1

8

مثلث قائم الزاویه

5/1

۱

1

9

توازی

5/1

75/0

75/0

10

مجموع زاویه های مثلث  و زاویه خارجی

5/1

5/0

5/0

11

چهار ضلعی ها

2

75/0

75/0

12

مفاهیم اعداد گویا ، محور، بردار ، قرینه

-

1

1

13

جمع و تفریق اعداد گویا

-

1

1

14

ضرب و تقسیم اعداد گویا

-

1

1

15

کاربرد حروف

-

۱

1

16

معادله

-

1

1

17

مختصات و بردار

-

5/1

5/1

18

مساحت

-

5/1

5/1

19

تقارن

-

5/0

5/0

20

حجم

-

25/1

25/1

21

رسم و راهبرد های حل مساله

۲

۲

۲

جمع نمرات

20

20

20

 

 

بارم بندی نمرات کتاب ریاضی سال سوم راهنمایی

ردیف

موضوع درسی

نوبت

اول

نوبت

دوم

شهریور

ماه

1

یاد آوری، عدد اول  ،  روش غربال

1

5/0

5/0

2

توان

5/1

۱

۱

3

جذر تقریبی، امتحان جذر

5/1

1

1

4

مفاهیم ومحاسبات اعداد صحیح

5/0

5/0

5/0

5

مجموعه،  نمایش نمادین مجموعه های اعداد صحیح

5/1

75/0

75/0

6

مفاهیم و محاسبات اعداد گویا

۲

1

1

7

بردار و مختصات

۲

5/1

5/1

8

عبارت های جبری

5/2

5/1

5/1

9

معادله

5/1

1

1

10

دایره ، زاویه مرکزی و محاطی و تقسیم دایره

۲

25/1

25/1

11

قضیه فیثاغورس

2

1

1

12

دوران

1

5/0

5/0

13

مجموعه اعداد حقیقی

-

5/0

5/0

14

آمار و میانگین

-

75/0

75/0

15

معادله ی خط

-

5/1

5/1

16

دستگاه معادلات خطی

-

1

1

17

خط های موازی ، تقسیم پاره خط وقضیه ی تالس

-

25/1

25/1

۱۸

تشابه

-

5/1

5/1

۱۹

حجم

-

1

1

۲۰

رسم

1

1

1

جمع نمرات

20

20

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان


بودجه بندی ریاضی اول دوره راهنمایی

باسمه تعالی

 طرح درس سالانه (بودجه بندي سالانه)درس رياضيات   پايه اول  سال تحصيلي 91-90  شهر جعفر آباد مغان

ماه

هفته

صفحه

موضوعات

فعاليتهاي ديگر و مواد لازم

مهر

24-1

اول

4-1

معارفه-يادآوري اعداد و چهار عمل اصلي-بخش پذيري-آزمون از رياضي كلاس پنجم-گروه بندي دانش آموزان

آزمون كتبي يا شفاهي-كتاب-ماشين حساب-فيلمهايي براي نمايش كاربرد رياضي در زندگي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

14-5

مجموعه اعداد-حل مسئله-مقسوم عليه-مجموعه مقسوم عليه هاي يك عدد-

كتاب- ماشين حساب –اشياء قابل شمارش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

19-14

عدد اول-مقسوم عليه هاي اول يك عدد-نمودار مقسوم عليه هاي يك عدد-

كتاب-مدل نمودار مقسوم عليه هاي يك عدد-ماشين حساب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

27-20

ب.م.م-روش تعيين ب.م.م دو عدد-مضرب هاي طبيعي يك عدد

امتحان ماهيانه-كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آبان

49-25

اول

32-27

ك.م.م-روش تعيين ك.م.م-رسم 1

كتاب- خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

40-33

توان-ضرب عددهاي توان دار با پايه هاي مساوي-مفهوم كسر

كتاب-صفحات مقوايي كه كسرهاي مختلفي را نشان مي دهد -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

48-40

عدد مخلوط-تساوي كسرها-ساده كردن كسرها-جمع و تفريق كسرها

كتاب- صفحات مقوايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

53-48

ضرب كسرها-حل مسئله-تقسيم كسرها

امتحان ماهيانه-كتاب-كارت مقوايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آذر

74-50

اول

62-54

عمليات تركيبي بين كسرها-رسم2-مقدارهاي متناسب-طرح يك مسئله

كتاب-كارت مقوايي –خط كش-مدادرنگي-ليوان-آب-شربت-پارچ-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

69-62

تسهيم به نسبت-يادآوري مفاهيم اعداد اعشاري-جمع و تفريق اعشاري-مقايسه

كتاب- وسايل اندازه گيري جرم،طول و گنجايش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

77-70

حل مسئله-ضرب اعداد اعشاري-خط و نقطه-نيم خط و پاره خط

كتاب-خط كش -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

85-77

انطباق و تساوي دو شكل-مقايسه دو پاره خط-اندازه يك پاره خط

امتحان ماهيانه-كتاب- مدل زاويه ساز –تابلو-خط كش-كاغذ شفاف-وسيله اندازه گيري ديگري مانند كوليس –پرگار-قيچي-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دي

94-74

اول

92-86

حل مسئله –رسم3-زاويه-مقايسه دو زاويه

كتاب- مدل زاويه ساز-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-نوار مقوايي و سنجاق-نقاله-خط كش

دوم

100-93

اندازه زاويه و واحد آن-دو زاويه متمم-دو زاويه مكمل-دايره

كتاب- مدل زاويه ساز -خط كش-پرگار -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

105-101

رسم مثلث-رسم4

كتاب- نقاله-خط كش-گونيا-پرگار-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

110-106

حل تمرينات دوره اي1

امتحان نوبت اول-سوالات تكثيرشده-كتاب- تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

بهمن

113-95

اول

118-111

يادآوري مفهوم تقسيم-حل مسئله-تقسيم اعشاري

كتاب-كارت هاي اعشاري -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

124-118

پيشروي در تقسيم-تعيين خارج قسمت و باقي مانده-رسم5

كتاب-خط كش-گونيا- كارت هاي اعشاري -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

135-125

اعداد صحيح-مفاهيم اعداد صحيح-قرينه عددهاي صحيح-بردار صحيح

كتاب- دماسنج-خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

142-136

جمع عددهاي صحيح-جمع متناظر با بردار-حل مسئله-چند خاصيت جمع

امتحان ماهيانه-كتاب-خط كش -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

اسفند

134-114

اول

148-142

بدست آوردن حاصل جمع دو عدد با استفاده از خاصيتهاي جمع-خاصيت قرينه مجموع-بدست آوردن حاصل جمع دو عدد صحيح با استفاده از خاصيت قرينه يابي

كتاب- خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

156-149

تفريق عددهاي صحيح-تفريق متناظر با بردار-روش محاسبه حاصل تفريق دو عدد صحيح-حل مسئله-رسم6

كتاب- خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

163-157

مقدار تقريبي-تقريب زدن-روش قطع كردن-تقريب به روش گردكردن

كتاب-نمودارهاي مختلف آماري -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

170-164

تعريف آمار-جدول داده ها-نمودار ميله اي-نمودار تصويري-نمودار خط شكسته

امتحان ماهيانه-كتاب-خط كش-نمونه هايي از نمودارهاي رسم شده -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

فروردين

سوم

178-171

تساوي مثلث ها-اجزاي متناظر-حالتهاي تساوي دو مثلث-

امتحان ماهيانه-كتاب-خط كش نقاله-پرگار-مثلث هاي مساوي مقوايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

186-179

تعامد-رسم خط عمود بر يك خط-عمودمنصف يك پاره خط –فاصله نقطه از خط-ترسيم هاي هندسي-رسم عمودمنصف يك پاره خط-رسم نيمساز يك زاويه

كتاب-گونيا-پرگار-خط كش-شاقول بنايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

ارديبهشت

اول

193-187

رسم كردن خط عمود بر يك خط با پرگار-رسم زاويه اي مساوي با زاويه معلوم-حل تمرينات دوره اي

كتاب- خط كش –پرگار-نقاله-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

198-194

حل تمرينات دوره اي

امتحان ماهيانه-كتاب- تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

  تذكر:لازم به توضيح است كه طرح درس فوق جنبه پيشنهادي دارد و نظر همكاران محترم در اين زمينه ارزشمند مي باشد.

 


نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان

بودجه بندی ریاضی دوم راهنمایی

 باسمه تعالی

  طرح درس سالانه (بودجه بندي سالانه)درس رياضيات   پايه دوم  سال تحصيلي 91-90شهر جعفر آباد

ماه

هفته

صفحه

موضوعات

فعاليتهاي ديگر و مواد لازم

مهر

28-1

اول

7-1

معارفه-آزمون از درس رياضي پايه اول-گروه بندي دانش آموزان-مجموعه –معرفي مجموعه-قراردادها و نمادها-زيرمجموعه-مجموعه تهي-زيرمجموعه هاي يك مجموعه

آزمون كتبي يا شفاهي-كتاب- مجموعه اي از اشياء يا اشكال مثل آلبوم عكس-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

15-8

حل مسئله-عدد صحيح-يادآوري اعداد علامت دار-بردار صحيح-قرينه ي يك عدد صحيح

كتاب- دماسنج-ساعت-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

23-15

جمع عددهاي صحيح-مختصرنويسي-جمع دو عدد-قرينه مجموع-جمع دوعدد-توانايي حل مسئله

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

28-23

تفريق عددهاي صحيح-بدست آوردن حاصل تفريق ها-توانايي حل مسئله

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-امتحان ماهيانه

آبان

55-29

اول

37-29

ضرب عددهاي صحيح-حل مسئله

كتاب- مدل فيزيكي مخزن آب يا مدل هاي مشابه-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

44-38

تقسيم دو عدد صحيح-رسم1-حساب –توان-يادآوري ضرب و تقسيم اعداد توان دار با پايه هاي مساوي

كتاب- كاغذهاي مربع شكل به تعداد دآنش آموزان-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-خط كش

سوم

47-44

ضرب و تقسيم اعداد توان دار با توانهاي مساوي-حل مسئله

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

55-48

دستگاه هاي شمار-  شمارش-حل مسئله

كتاب-دستگاه مبنا-كارت هاي اعداد –چوب دكمه و...بسته هاي ده تايي صدتايي و...-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

آذر

87-56

اول

62-56

كاربرد مبناها-رسم2-جذر-مفهوم جذر-جذر حاصل ضرب و حاصل تقسيم-اعداد منفي جذر ندارند-

كتاب-آماده كردن جدول توان دوم اعداد طبيعي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-خط كش-گونيا

دوم

70-62

محاسبه جذر تقريبي-حل مسئله

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

79-71

هندسه 1-مثلث قائم الزاويه-يادآوري-ترسيم مثلث قائم الزاويه-تساوي دو مثلث قائم الزاويه-

كتاب-مدل پلكاني-نقاله خط كش گونيا پرگار-انواع مثلث مقوايي-قيچي-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

87-80

توازي-علائم و قراردادها-اصول اقليدس-خطوط موازي و مورب-

كتاب- نقاله خط كش گونيا پرگار -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

دي

112-88

اول

98-88

حل مسئله-رسم3-مجموع زاويه هاي داخلي مثلث-زاويه خارجي مثلث-حل مسئله

كتاب-مدل پلكاني- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي – خط كش -پرگارنقاله

دوم

108-99

چهارضلعي ها-خاصيت چهارضلعي ها-رسم چهارضلعي ها-اثبات خاصيتها-رسم4

كتاب- مدل پلكاني-تابلو-انواع چهار ضلعي هاي مقوايي- نقاله خط كش گونيا پرگار -گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –خط كش -پرگار

سوم

112-109

حل تمرينات دوره اي1

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

------

امتحان نوبت اول

سوالات تكثير شده از قبل

بهمن

144-113

اول

118-113

عدد گويا-معرفي عدد گويا-نمايش عددهاي گويا-تساوي عددهاي گويا-نمايش برداري عددهاي گويا-قرينه يك عدد گويا-علامت يك كسر

كتاب- خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

127-119

جمع عددهاي گويا-جمع متناظر با يك بردار-جمع دو عدد گويا-تفريق عددهاي گويا-تفريق متناظر با يك بردار-تفريق دو عدد گويا-رسم5

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-خط كش -پرگار

سوم

136-128

ضرب عددهاي گويا-معكوس يك عددد گويا-تقسيم عددهاي گويا-كاربرد حروف-نمادها و قراردادها-

كتاب-اشكال متشابه از چند نوع مقوايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

144-137

ساده كردن عبارت جبري-مقدار عددي يك عبارت جبري-رسم نمودار عبارت جبري

كتاب- نمودارهاي رسم شده روي مقوا-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

اسفند

176-145

اول

149-145

مفهوم معادله-روش حل معادله

كتاب- نمودار حل معادله و عبارت هاي جبري روي مقوا-قلك و مقداري سكه-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

155-150

حل مسئله با تشكيل معادله-تمرين-رسم6

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –خط كش -پرگار

سوم

166-156

مختصات-مختصات يك نقطه-بردار انتقال-مختصات بردار انتقال

كتاب- چند نقشه-تابلو شطرنجي-ورق شطرنجي-خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

175-166

جمع متناظر با يك بردار-حل مسئله-هندسه2-مفهوم مساحت-مساحت شكلهاي هندسي

كتاب- تابلو مختصات-ورق شطرنجي-خط كش -شكلهاي هندسي ساخته شده با مقوا-طلق شفاف كه با واحدهاي سانتيمتر مربع شطرنجي شده است-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

فروردين

188-176

 

سوم

181-176

مساحت لوزي و ذوزنقه-مساحت دايره-تقارن-تقارن محوري

كتاب-شكل دايره كه به 6و12و18قسمت تقسيم شده و برش داده شده-خط كش گونيا-تعدادي شكل مفوايي -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي - امتحان ماهيانه

چهارم

188-182

محور تقارن يك شكل-تقارن مركزي-مركز تقارن يك شكل-رسم7

كتاب- خط كش گونيا-تعدادي شكل  متقارن -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

ارديبهشت

205-189

اول

197-189

حجم-واحدحجم-محاسبه حجم هاي منشوري-دستور محاسبه حجم هاي منشوري-محاسبه حجم هاي استوانه اي-منشور-حل مسئله

كتاب- مجموعه احجام هندسي-يك قطعه سنگ-آب-خميرمجسمه سازي-گسترده چند حجم منشوري-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

205-198

حل تمرينات دوره اي-رسم ص205

كتاب- -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي –-خط كش-امتحان ماهيانه

   تذكر:لازم به توضيح است كه طرح درس فوق جنبه پيشنهادي دارد و نظر همكاران محترم در اين زمينه ارزشمند مي باشد


نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان


بودجه بندی ریاضی سوم راهنمایی

     باسمه تعالی

 طرح درس سالانه (بودجه بندي سالانه)درس رياضيات   پايه سوم  سال تحصيلي91-90    شهر جعفر آباد مغان

ماه

هفته

صفحه

موضوعات

فعاليتهاي ديگر و مواد لازم

مهر

24-1

اول

6-1

آشنايي با دانش آموزان-آزمون از درس رياضي پايه دوم-گروه بندي دانش آموزان-عددهاي طبيعي-عدداول

آزمون كتبي يا شفاهي-كتاب-مدل غربال اراتستن-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

13-7

حل مسئله-توان

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

19-14

جذر-جذرتقريبي-جذراعشاري-امتحان جذر

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

24-20

مجموعه عددهاي صحيح-نوشتن مجموعه به صورت هاي مختلف-جمع عددهاي صحيح

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آبان

49-25

اول

30-25

تفريق اعداد صحيح- رسم1-مجموعه عددهاي گويا-معرفي اعداد گويا-محور اعداد گويا

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

37-31

تساوي كسرها-چهارعمل اصلي اعداد گويا-

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

43-38

بردار-مختصات-تساوي بردارها-جمع بردارها

كتاب-تابلو-تابلو مختصات-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

49-44

بردارهاي واحدمختصات-نوشتن يك بردار برحسب بردارهاي واحدو بالعكس-رسم2

-امتحان ماهيانه-كتاب-تابلو- تابلو مختصات--گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آذر

74-50

اول

54-50

جبر-عبارت هاي جبري-ساده كردن عبارت هاي جبري-پيداكردن مقدارعددي يك عبارت جبري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

60-55

ساده كردن يك عبارت جبري-توزيع پذيري-معادله-يادآوري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

66-61

روش حل معادله-راهبرد تشكيل معادله-رسم3

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

74-67

هندسه1-دايره-زاويه-وضع يك خط و يك دايره نسبت به هم-زاويه مركزي-زاويه محاطي

-امتحان ماهيانه–پرگار-نقاله- خط كش-مدل زاويه مركزي و محاطي-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دي

94-74

اول

80-74

تقسيم كردن دايره به كمانهاي متساوي-چندضلعي هاي منتظم-رابطه فيثاغورس-پيداكردن رابطه فيثاغورس-عكس رابطه فيثاغورس

پرگار-نقاله- خط كش -متر–كتاب-مدل رابطه فيثاغورس-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

88-80

استفاده از رابطه فيثاغورس-حل مسئله-دوران-نمادهاي دوران-مجموعه دورانهاي يك شكل

-اشكال آماده شده بر روي طلق شفاف -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

94-89

رسم4-حل تمرينات دوره اي

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

------

امتحان نوبت اول

سوالات تكثير شده از قبل

بهمن

113-95

اول

99-95

مجموعه عددهاي حقيقي-نمايش عددهاي حقيقي-محورعددهاي حقيقي

پرگار خط كش گونيا-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

104-100

آمار-نمودارستوني-ميانگين

تابلو شطرنجي-چند نمونه نمودار آماري-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

109-105

معادله خط-رابطه ي طول و عرض نقاط-رسم خطي كه معادله ي آن داده شده است

كتاب-كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت برد  رنگي

چهارم

113-110

نمودار مجموعه اي از نقاط صفحه-خط هاي غير مبداگذر

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

اسفند

134-114

اول

118-114

شيب خط-صورت ديگر معادله خط-

كتاب -ورق شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

دوم

121-119

خط هاي موازي با محورها

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

سوم

128-122

دستگاه معادله هاي خطي-حل دستگاه معادله هاي خطي-راهبرد تشكيل دستگاه معادلات-رسم5-خط هاي موازي با فاصله هاي متساوي

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

چهارم

134-129

تقسيم پاره خط به قطعات متساوي-قضيه تالس-عكس قضيه تالس

كتاب-خط كش گونيا پركار-تابلو-مدل قضيه تالس-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

فروردين

146-135

سوم

139-135

شكلهاي متشابه-كاربرد تشابه در جغرافياو مقياس نقشه

-امتحان ماهيانه-كتاب-چند تصوير براي بررسي مفهوم تشابه- خط كش گونيا پركار-كاغذ شطرنجي-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

چهارم

146-140

تشابه دو مثلث-

كتاب خط كش گونيا پركار-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

ارديبهشت

155-147

اول

150-147

حجم هرم و مخروط و كره-رسم6

كتاب-ظروف توخالي به شكل منشور هرم استوانه مخروط-3هرم 3وجهي مساوي -يك توپ و مقداري نخ- يك ظرف توخالي به شكل نيم دايره-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

دوم

155-151

حل تمرينات دوره اي 2

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

   تذكر:لازم به توضيح است كه طرح درس فوق جنبه پيشنهادي دارد و نظر همكاران محترم در اين زمينه ارزشمند مي باشد

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ
mouse code|mouse code

كد ماوس